Gavreto har vedvarende effekt mot solide tumorer med RET-fusjoner

Gavreto (pralsetinib) viser - på tvers av kreftformene - robust og vedvarende antitumoreffekt på solide tumorer med RET-fusjoner Behandlingen tolereres godt.

Det går frem av nye data fra den store, internasjonale fase I/II-studien, ARROW, som ble presentert på den amerikanske kreftkongressen ASCO 2021 (abstrakt #3079).

Tungt forbehandlede kreftpasienter med flere RET-fusjonspositive avanserte tumorer inngikk i studien. 

Mer enn halvparten av ​​pasientene oppnådde objektiv tumorrespons, og 89 prosent av de evaluerbare pasientene oppnådde tumorsvinn uansett RET-fusjonspartner. 

- Disse dataene fremhever behovet for å teste bredt i forbindelse med RET for å identifisere kandidater som kan ha nytte av pralsetinib, uttalte Vivek Subbiah under sin presentasjon av resultatene. Han er lektor og leder av the Clinical Center of Targeted Therapy på The University of Texas MD Anderson Cancer Center. 

Respons på tvers av kreftformene

Pasientene mottok den selektive RET-hemmeren pralsetinib oralt i daglige doser fra 30 til 600 mg eller to ganger daglig i fase I-eskaleringsarmen som nå er avsluttet. Fase II-dose-ekspansjonsarmen har undersøkt 400 mg pralsetinib oralt daglig, men forsøket er ennå ikke avsluttet.

21 pasienter med RET-fusjonspositive faste tumorer som inngikk i studien, hadde primærtumor i lungene, men ikke NSCLC, n = 4; bukspyttkjertel, n = 3; kolon, n = 3; kolangiokarsinom, n = 3; ukjent primær [UP], n = 2; annet, n = 6.

Samlet sett hadde 11 pasienter, altså 52 prosent av deltagerne, mottatt to eller flere tidligere behandlingslinjer for metastatisk sykdom. 

De mest alminnelige RET-fusjonspartnerne var CCDC6 og KIF5B (begge dekket hver for seg 24 prosent av pasientene), NCOA4 (19 prosent), andre (10 prosent) og ukjente (24 prosent). 

To pasienter med tykktarmskreft ble utelukket fra effekt-analysen på grunn av andre drivermutasjoner (KRAS, PIK3CB).

De primære endepunktene i ekspansjonsarmen var den samlede responsraten (ORR). Sekundære endepunkter inkluderte varighet av respons, progresjonsfri overlevelse, samlet overlevelse, klinisk fordelsrate (CBR) og sykdomskontrollrate (DCR).  

Hos de 19 pasientene som inngikk i effektanalysen var det:

  • en ORR på 53 prosent (95% CI, 29-76 prosent) med en komplett responsrate på 11 prosent og en delvis responsrate på 42 prosent.
  • 5 pasienter (26 prosent) med stabil sykdom
  • 4 pasienter (21 prosent) med progressiv sykdom.
  • CBR på 68 prosent (95% CI, 43-87 prosent)
  • DCR på 79 prosent (95% CI, 54-94 prosent).

Det ble observert respons på tvers av flere tumortyper, inklusive tre pasienter med kreft i bukspyttkjertelen. En av disse pasientene hadde en komplett respons på 20,8 måneder.

I alt ble det oppnådd respons hos to pasienter med ukjente primære tumorer, to med kolangiokarsinom, en pasient med en mesenkymal tumor, en med en spyttkanaltumor og en med en lungekarsinoid tumor.

Medianalderen på pasientene var 55 år (intervall, 31-71), og 62 prosent var kvinner.                     

19 prosent av pasientene hadde metastaser i sentralnervesystemet. Den mest alminnelige tumortypen var lungekreft hos 19 prosent av pasientene. 

- Det må tilføyes at ni pasienter hadde faste gastrointestinale kreftformer med begrensede behandlingsmuligheter som omfattet bukspyttkjertel-, kolangiokarsinom- og tykktarmskreft - tre av hver, sa Subbiah under presentasjonen.

- Den mest alminnelige RET-fusjonspartneren var CCDC6 og KIF5B. 33 prosent av pasientene hadde tidligere fått en multikinasehemmer, 86 prosent av dem hadde tidligere fått kjemoterapi mens 10 prosent av pasientene tidligere hadde fått immunterapi.  

Åtte pasienter hadde tidligere fått strålebehandling eller kreftrelatert kirurgi. Det var to tidligere mediane behandlingslinjer (intervall, 1-9). 13 pasienter (62 prosent) fikk en eller to linjer, 29 prosent mottok tre eller flere, mens 10 prosent ikke fikk noen.  

God bivirkningsprofil

Dessuten var pralsetinibs sikkerhetsprofil i overensstemmelse med tidligere rapporterte data i den samlede sikkerhetspopulasjonen og viste ingen nye sikkerhetssignaler.  

For de 21 pasientene som kunne vurderes i henhold til sikkerhet, var de fleste behandlingsrelaterte bivirkningene (TRAE'er) grad 1 eller 2. 

De mest alminnelige bivirkningene av klasse A var økt alaninaminotransferase med 43 prosent, økt aspartataminotransferase hos 38 prosent samt både nøytropeni og anemi hos 33 prosent. Grad 3 eller flere AE'er var oftest nøytropeni hos 29 prosent, anemi hos19 prosent og både trombocytopeni og hypertensjon hos 10 prosent. TRAEs førte til at en pasient sluttet med pralsetinib, mens åtte pasienter (38 prosent) fikk dosereduksjon.

FDA godkjente pralsetinib basert på resultatene av ARROW-studien for voksne og barn og unge, 12 år eller mer, med avansert eller metastatisk RET-mutant medullær skjoldbruskkjertelkreft eller RET-fusjonspositiv skjoldbruskkreft. Dette forsøket registrerer stadig pasienter med andre RET fusjonspositive faste tumorer.