Statiner reduserer risikoen for kreft blant pasienter med hjertesvikt

Pasienter med hjertesvikt som behandles med statiner, har i en follow-up-undersøkelse - etter fire år - 16 prosent lavere sjanse for å utvikle kreft, sammenliknet med pasienter som ikke er i behandling med statiner.

Videre er statiner i samme periode forbundet med 26 prosent lavere sjanse for å dø av kreft. Det viser ny forskning publisert i European Heart Journal. Tidligere studier har også vist at pasienter med hjertesvikt har økt risiko for å utvikle kreft, muligvis fordi hjertesvikt kan være en kreftfremkallende tilstand eller på grunn av sykdommenes felles pathways,som infeksjon eller genetiske faktorer. Men sammenhengen mellom statiner og risikoen for å utvikle og dø av kreft hos pasienter med hjertesvikt er i liten grad blitt undersøkt.

Observasjonsstudien av over 87.000 mennesker i Hong Kong er den mest omfattende undersøkelsen hittil, og forfatterne mener for øvrig at resultatene av studien kan ekstrapoleres til andre befolkninger. 

Studien viste også at jo lengre tid pasienter med hjertesvikt tok statiner, desto mindre sjanse hadde de for å utvikle kreft. Sammenliknet med å ta statiner i en periode på tre måneder til to år og etter justering for faktorer som kan påvirke resultatene som alder, kjønn, røyking, alkoholforbruk og andre helsemessige problemer, så viste studien at dersom pasientene forble i behandling med statiner i fire til seks år, ble risikoen redusert med 18 prosent. Hvis de var i behandling med statiner i seks eller flere år, falt risikoen med 22 prosent. Tilsvarende ble sjansen for å dø av kreft redusert med 33 og 39 prosent når pasientene forble i behandling med statiner i henholdsvis fire til seks år og i seks eller flere år sammenliknet med pasientene som tok dem mellom tre måneder og to år. 

Lege Kai-Hang Yiu fra University of Hong Kong, som ledet studien, konkluderer:

- Ti år etter påbegynt behandling med statiner var risikoen redusert med 3,8 prosent blant hjertesviktpasientene, og 5,2 prosent blant pasientene som ikke var i behandling med statiner – det er en reduksjon av den absolutte dødsrisikoen på 1,4 prosent. Reduksjonen av den absolutte risikoen for å utvikle kreft etter seks år på statiner var til sammenligning 22 prosent lavere en hos dem som kun var i behandling med statiner mellom tre måneder og to år.

Forskerne bak studien poengterer at de fremskrittene som man opplevede i perioden fra 1970 til 2009, hvor femårs-overlevelsesraten for hjertesviktpasienter steg fra 29 til 60 prosent, i samme tidsrom er blitt oppveiet av en økning i antall dødsfall med andre årsaker – spesielt på grunn av kreft.

- På globalt plan er hjertesvikt en voksende sykdom, og dødsfall på grunn av andre årsaker hos de pasientene som ikke er relatert til hjerte-kar, er urovekkende. Funnene våre bør øke legenes oppmerksomhet på den stigende kreftforekomsten blant hjertesviktpasienter - og motivere dem til å være ekstra oppmerksomme på ikke-kardiovaskulære relaterte symptomer. Videre understreker studien vår en sammenheng mellom hjertesvikt og utvikling av kreft og bidrar med viktig viten med henblikk på å redusere kreftforekomsten og de relaterte dødsfallene ved å tilby statiner til disse pasientene, uttaler Kai-Hang Yiu.

Forskerne etterlyser flere randomiserte studier på området og mener også at studien deres - sammenliknet med tidligere studier som også viser en nær sammenheng mellom hjertesvikt og kreft - bør føre til initiativer for nye strategier med reduksjon av kreftrisikoen som formål – for eksempel kreftscreening for pasienter med hjertesvikt.