Panitumumab dokumentert som mest effektivt ved metastatisk kolorektalkreft med RAS-mutasjon

Halfdan Sørbye

ASCO: Behandling med panitumumab gir bedre overlevelse hos pasienter med metastastisk kolorektalkreft med villtype RAS-mutasjon.

Dette er bekreftet i en fase III-studie presentert på kongressen ASCO 2022 under 'Plenary Symposium' (abstrakt #LBA1).

Fase 3-studien PARADIGM har sammenlignet effekten av panitumumab (PAN) med effekten av bevacizumab (BEV) i kombinasjon med standard dublett førstelinjekjemoterapi hos pasienter med metastatisk kolorektal kreft med villtype RAS og venstresidige primærtumorer.

Konklusjonen er at panitumumab gir signifikant bedre overlevelse.

- Behandling med panitumumab for denne pasientgruppen er allerede standard, men det er jo betryggende at resultatene støtter dagens praksis, siden effekten nå er dokumentert i en fase 3-studie. Men det nye som fremkommer her er at høyresidige tumorer ser ut til å ha like mye nytte av EGFR-hemmer som av bevacizumab - noe som går litt i mot det som tidligere er funnet i retrospektive studier, sier overlege Halfdan Sørbye ved Kreftavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Antistoff som blokkerer vekst

Panitumumab (Vectibix) er et antistoff som blokkerer reseptorer for vekstfaktor på cellenes overflate. Alle celler har slike vekstfaktorer, men kreftcellene har ofte et økt antall og er derfor mer mottakelig for behandling av panitumumab enn de friske cellene.

Panitumumab er i dag indisert til behandling av voksne pasienter med metastatisk kolorektalkreft (mCRC) med villtype RAS i førstelinjebehandling i kombinasjon med FOLFOX eller FOLFIRI. I andrelinjebehandling i kombinasjon med FOLFIRI for pasienter som har fått førstelinjebehandling med fluoropyrimidin-basert kjemoterapi (ekskludert irinotekan). Som monoterapi gis dette når kjemoterapiregimer med fluoropyrimidin, oksaliplatin og irinotekan har sviktet.

Fakta fra PARADIGM-fase 3- studien:

Fase 3-studien PARADIGM er den første prospektive studien som har sett på effekten av panitumumab (PAN) pluss mFOLFOX6  versus effekten av bevacizumab (BEV) pluss mFOLFOX6 som førstelinjebehandling hos pasienter med metastatisk kolorektal cancer, villtype RAS og venstresidige primærtumorer.

En åpen multisenterstudie i Japan med tilfeldig valgte pasienter med kjemoterapi-naive RAS WT mCCRC til PAN + mFOLFOX6 eller BEV + FOLFOX6.

Total overlevelse (OS) ble hierarkisk testet hos pasienter med venstresidige svulster, etterfulgt av de i populasjonen ved fullstendige analysesett (FAS).

Viktige sekundære endepunkter var progesjonsfri overlevelse(PFS) responsrate (RR)og kurativ reseksjonsrate (R0).

Resultater: Fra mai 2015 til juni 2017  823 pasienter randomisert. Totalt 400 mottok PAN og 402 mottok BEV som FAS. 312 og 292 hadde henholdsvis venstresidig primærtumor.

  • Etter median oppfølging på 61 måneder OS viste PAN signifikant forbedret overlevelse versus BEV  i begge populasjoner: venstresidig (HR, 0,82; 95,798 % KI, 0,68-0,99, p = 0,031, som krysset signifikansgrensen [0,042]), og FAS (HR, 0,84; 95 % KI, 0,72-0,98; p = 0,030, med < 0,05 som grense).
  • Selv om PFS var sammenlignbar mellom behandlingsgruppene, var RR og R0 reseksjonsrater høyere med PAN sammenlignet med BEV (tabell).
  • HR for OS i den høyresidige populasjonen var 1,09. Det ble ikke observert noe nytt sikkerhetssignal.

 

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.