Etter tre år med restriksjoner avviser NICE nå Opdivo mot metastatisk SCCHN

Etter tre år med restriktiv behandlingstillatelse i England, har det engelske legemiddelagenturet, NICE, avvist immunterapien Opdivo (nivolumab) til behandling av tilbakevendende eller metastatisk platecellekarsinom i hode og hals (SCCHN). 

I utkastet til behandlingsveiledningen for SCCHN vurderer NICE at data innsamlet i den kliniske studien og via agenturets egen Cancer Drugs Fund (CDF), viser at pasienter med SCCHN lever lenger hvis de behandles med Opdivo fremfor med en av ​​de tre mulige behandlingene i studiens komparatorarm. Men agenturet tilføyer at det foreligger usikkerhet rundt resultatene siden en av ​​komparator-behandlingene, kjemoterapien docetaxel, allerede brukes som en standardbehandling for denne pasientgruppen. Dette reiser tvil om den langsiktige samlede overlevelsesfordelen ved Opdivo, skriver NICE i en erklæring på agenturets hjemmeside. Nytte- kostnadsestimatene var dessuten høyere enn det NICE anser for å være en 'akseptabel' bruk av helsevesenets ressurser. 

Checkpoint-hemmere er for øyeblikket tilgjengelige via Cancer Drugs Fund (CDF) som behandling for SCCHB. De vil imidlertid bli fjernet fra CDF dersom anbefalingsstatusen ikke endres i den endelige veiledningen.