Reseptbelagte legemidler assosiert med økt risiko for melanom

Medisiner som brukes av flere tusen nordmenn, kan ha bidratt til den økende forekomsten av føflekkreft de siste årene, viser ny forskning. 

En studie basert på data fra Kreftregisteret, Folkeregisteret, Reseptregisteret og Medisinsk Fødselsregister, ser på sammenhengen mellom bruk av reseptbelagte legemidler og risiko for melanom. Dette er en av kreftformene som har økt mest i Norge de siste 20 årene. I løpet av femårsperioden 2012-2016 økte forekomsten med over 23%, sammenlignet med perioden 2007-2011. I tillegg til at dette er en kreftform med sterk økning, har Norge også den høyeste dødeligheten av melanom i Europa.

- Befolkningen eldes, noe som i seg selv bidrar til høyere kreftforekomst. Men med økende alder kommer også andre sykdommer og behov for legemidler, sier Trude Eid Robsahm, forsker og prosjektleder i Kreftregisteret.

Dette var noe av årsaken til at de ønsket å se nærmere på en mulig sammenheng mellom visse legemidler og risiko for å utvikle melanom. 

Lavere toleranse for UV-stråler

-Basert på litteraturen, vet vi at en kjent bivirkning ved noen legemidler er at de er fotosensibiliserende. Det vil si at brukere av slike legemidler kan ha lavere toleranse for UV-stråler før man får en solskade, forklarer Robsahm.
- Vi vet at nesten alle blodtrykksregulerende legemidler kan ha en slik bivirkning, men legemidler som virker immundempende og antidepressiva kan også gi den samme effekten. Slike legemidler kan derfor sammen med sol spille en rolle i melanomutvikling.

I Norge har det vært en økning i bruken av disse legemidlene parallelt med at forekomsten av melanom har økt. Om lag 800 000 nordmenn brukte blodtrykksregulerende legemidler i 2015. Tallene for antidepressiva ligger på ca 300 000 mens over 100 000 nordmenn brukte immundempende legemidler.

- Vi var derfor interessert i å undersøke om bruk av slike legemidler kunne være med å forklare den sterkt økende forekomsten av melanom i Norge, sier Robsahm. 

Legemidler som er mye utbredt

Studien består av tre del-studier der hver del er basert på det samme datamaterialet og omhandler en av de omtalte legemiddelgruppene.

- Siden immunsystemet har en sentral rolle i utvikling av melanoma, var det naturlig å se på betydningen av immundempende legemidler, sier Robsahm.
I tidligere studier har man også funnet en økt risiko for ikke-melanom og melanom hudkreft hos organtransplanterte. Men flere ulike immundempende legemidler er etter hvert tatt i bruk for flere og store pasientgrupper med autoimmune sykdommer, forklarer hun.

- Vi ønsket derfor å se på alle slike legemidler i forhold til risiko for melanom.

Når det gjelder blodtrykksdempende legemidler forteller Robsahm at de aller fleste av disse kan øke følsomhet for sol.

- Dette er også blant de legemidlene som er mest utbredt i bruk, og det var derfor interessant å ta de med i studien, påpeker hun.

Sammenhengen mellom antidepressiva og melanom risiko ønsket de å se nærmere på basert på en europeisk oversiktsstudie.

- Den viste at traumer, stress og depresjon var assosiert med sterkt økt risiko for melanom. Dette kan skyldes adferd, som mye UV-eksponering, eller biologiske mekanismer knyttet til slike tilstander. Men bruk av relaterte legemidler kan også være en forklaring.

Tre delstudier

Hypotesen var at de tre overnevnte legemiddelgruppene øker risikoen for melanom via påvirkning av UV-sensitivitet og immunologiske mekanismer.

- Dette ønsket vi å kontrollere mot faktorer som alder, kjønn og UV-stråling via bosted, samt paritet, forklarer Robsahm.

Studien tok utgangspunkt i alle første primære invasive melanom-diagnoser i Norge i perioden 2007-2015, ca 12 000 tilfeller, som er registrert i Kreftregisteret. I Folkeregisteret valgte de tilfeldig 10 kontroller for hvert melanom-tilfelle, matchet på kjønn og fødselsår (ca 118 000 kontroller).

Denne studiepopulasjonen ble deretter koblet til Reseptregisteret for informasjon om bruk av de respektive legemidlene (spesifikasjon, mengde og varighet), samt om bruk av andre legemiddeltyper i en 0/1-variabel.

Kan redusere forekomsten av melanom

Når det gjaldt funnene i studien, var det særlig de immundempende legemidlene og blodtrykksregulerende midler som hadde de mest interessante resultatene.

- Vi fant økt risiko for melanom blant brukere av alle typer immundempende legemidler. Den høyeste risikoen var ved bruk av legemidler designet for å forhindre avstøtning etter organtransplantasjon. Bruk av kortikosteroider var derimot ikke forbundet med melanomrisiko, sier Robsahm.
Hun mener at mulige forklaringer kan være bivirkningene av immundempende legemidler, inkludert både immunsuppresjon og økt UV-følsomhet.

- Funnene kan ha verdi for både leger og brukere av slike legemidler. Ved hjelp av overvåking og økt bevissthet med hensyn til soling blant brukere, kan dette bidra til å redusere forekomsten av melanom, mener hun.

Mye fokus rundt blodtrykksregulerende midler

Når det gjelder blodtrykksregulerende legemidler, ble det også funnet en sammenheng mellom bruk og risiko for å utvikle melanom, forteller Robsahm og legger til at det nettopp er disse midlene, og spesielt diuretika, som har vært i fokus i tilsvarende utenlandske studier. Detaljene rundt hva de selv har funnet ønsker hun å komme tilbake til når studien er publisert.  

For antidepressive legemidler ble det funnet en omvendt sammenheng; redusert risiko for melanom blant brukere. I følge Robsahm er det minst to mulige forklaringer på disse resultatene:

- Det kan skyldes at brukere av antidepressiva utsettes for mindre UV-eksponering (mindre tid utendørs/lavere sosial aktivitet) eller at legemidlene har en krefthemmende effekt, som er vist i enkelte laboratoriestudier.

Bør gi tydelige råd

Hvilke konsekvenser denne studien vil få for brukerne av de ulike legemidlene, er foreløpig for tidlig å si. 

- Som for legemidler generelt gjelder det å veie fordeler mot ulemper. Et viktig prinsipp er ikke å påføre pasienter skade. Ved mistanke om såpass alvorlige bivirkninger som for eksempel risiko for melanom, blir det desto viktigere å vurdere nødvendigheten av medikamentell behandling nøye, sier Trond Heir som er forsker, overlege og professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo.

Han mener dessuten at det kan være på sin plass å gi råd om å begrense sol-eksponering når disse legemidlene utskrives av lege.

- Både av legen selv, av apoteket, og i et pakningsvedlegg, påpeker han.

Når det gjelder funnene av antidepressiva og redusert risiko for melanom er det imidlertid ingen ting så langt som tyder på at det er behov for ekstra råd.  

- Bruk av antidepressiva er forbundet med redusert risiko for melanom. Vi tror dette enten skyldes at medikamentene virker hemmende på kreftutvikling, eller mer sannsynlig, at mennesker med depresjoner i mindre grad eksponerer seg for sol, sier Heir.