Xospata med viss merverdi mot FLT3-mutert AML

Bruk av Xospata (gilteritenib) ved residiverende eller refraktær akutt myelogen leukemi (AML) med FLT3-mutasjon gir en viss merverdi i forhold til kjemoterapi, konkluderer det danske Legemiddelverket i vurderingsrapporten som skal danne grunnlaget for en endelig anbefaling av legemiddelet.

"Xospata er et spennende preparat som vil kunne spare noen av våre pasienter for høy-dosert kjemoterapi," forklarer overlege Hans Beier Ommen ved Klinik for blodsykdommer ved Aarhus Universitetshospital.

"Studiedataene ser lovende ut. De viser at vi kan få AML-pasienter med residiverende eller refraktær FLT3-mutert sykdom i remisjon, og - fremfor å måtte gi kraftig kjemoterapi - være klare for transplantasjon med en tablettbehandling,. Dette vil spare pasientene for voldsomme bivirkninger og potensiell død. På samtlige av Danmarks AML-sentra, har vi pasienter som egner seg som kandidater til Xospata-behandling. Det avgjørende punktet kommer til å bli prisen på preparatet," fortsetter Beier Ommen.

Xospata kan også anvendes i behandling av residiv etter stamcelletransplantasjon.

Signifikant bedre overlevelse

Det er data fra den randomiserte multisenter fase III-studien ADMIRAL som ligger til grunn for det danske Legemiddelverkets vurderinger av Xospata. ADMIRAL-studien undersøkte effekten av Xospata hos 371 voksne pasienter med FLT3-mutert relapsert eller refraktær AML - i forhold til standard-kjemoterapi.

Ett-års-data fra ADMIRAL viser at pasientene oppnådde en signifikant bedre sjanse til overlevelse, når de fikk Xospata i stedet for kjemoterapi. Median-overlevelse i studiens eksperimentelle arm var 9,3 måneder mot 5,6 måneder i kontrollarmen. 37,1 % av pasientene i eksperimentarmen var fortsatt i live ett år etter behandlingsstart - mot 16,7 % i kontrollgruppen. To-års dataene fra undersøkelsen er ennå ikke utsagnskraftige, og tre-års-dataene er ikke tilgjengelige.

"Pasientgruppen som vil være særlig aktuelle for Xospata-behandling, er dem hvor vi har vurdert at de ikke skal transplanteres etter kjemoterapi, men som likevel får tilbakeslag. Slik situasjonen er nå, må disse pasientene først gjennom en høydosebehandling med cellegift for å overhodet komme i betraktning for en potensielt kurativ transplantasjon. Behandlingsregimet er beinhardt, og derfor er det fristende å i stedet bare kunne gi dem en tablett", sier Hans Beier Ommen.

Han har for tiden to pasienter som han mener – ut fra tilgjengelige studiedata – kunne være aktuelle kandidater for Xospata-behandling.

"De to kommer imidlertid ikke til å få Xospata. Vi kan ikke vente så lenge. Men jeg tror at vi hvert år vil ha et par pasienter som – gitt at legemiddelrådet godkjenner legemiddelet – vil dra nytte av behandlingen," mener Beier Ommen.

Bivirkningene er håndterbare

Fagutvalget vurderer, på bakgrunn av data fra ADMIRAL, at bivirkningsprofilen av Xospata er håndterbar.

De hyppigste bivirkningene i begge behandlingsarmene i ADMIRAL var febril neutropeni, anemi, og pyreksi. Alminnelige Xospata-relaterte ³ 3 bivirkninger var anemi, febril neutropeni, reduserte blodplatetall og trombocytopeni. Når det ble justert for varigheten av behandlingen, var forekomsten av alvorlige behandlingsrelaterte bivirkninger ved Xospata lavere enn ved kjemoterapi (7,1 % versus 9,2 %).

Det europeiske Legemiddelkontoret anbefalte i oktober i fjor Xospata-behandling av voksne pasienter med refraktær eller relapsert AML med FLT3-mutasjon. I begynnelsen av august i år, fulgte det britiske prioriteringsinstituttet NICE med sin anbefaling.

Prisavtalen som NICE inngikk med firmaet Astellas omfatter ikke bruk av Xospata som vedlikeholdsbehandling etter stamcelletransplantasjon.

Det danske Legemiddelverket forventes å komme med sin anbefaling om Xospata på rådets kommende forsamling den 23. september i år.