Gazyvaro med kortere infusjonstid godkjent i Europa

CD20-antistoffet Gazyvaro (obinutuzumab) med en infusjonstid på en og en halv – i stedet for tre-fire timer - er godkjent i Europa til behandling av fremskreden follikulær lymfom (FL).

De kortere infusjonene er en fordel for pasientene – som slipper å bruke lang tid på sykehuset og derfor også en lettelse for presset på helsevesenet, påpeker firmaet Roche – som står bak Gazyvaro.

Blant annet resultater fra fase IV-studien GAZELLE - som i mai 2021 ble publisert av Journal of Clinical Oncology - ligger til grunn for godkjennelsen. I studien er sikkerheten og effekten av ​​Gazyvaro-infusjon med kort varighet administrert i kombinasjon med kjemoterapi blitt undersøkt hos pasienter med tidligere ubehandlet fremskreden FL. Pasienter som ikke opplevde infusjonsrelaterte reaksjoner av grad 3 eller høyere hadde fra cyklus 2 rett til å få kortvarige infusjoner med Gazyvaro.

Resultatene viser at den kortere infusjonen av Gazyvaro ikke innebærer nye sikkerhedssignaler. Ingen pasienter i studien opplevde infusjonsrelaterte reaksjoner av grad 3 eller høyere under behandlingssyklus 2 med kortvarige infusjoner med Gazyvaro - og det ble ikke funnet uventede sikkerhetssignaler.

Gazyvaro er et monoklonalt antistof designert for å hefte seg til proteinet CD20, som er uttrykt på blant annet maligne B-celler. Gazyvaro ble i september 2017 godkjent av FL til førstelinjebehandling i EU, etter at fase III-studien GALLIUM hadde vist at førstelinjebehandling med Gazyvaro ga en bedre progressionsfri overlevelse enn standardbehandlingen MabThera (rituximab).