Lovende takter med Blincyto hos eldre nydiagnostiserte B-ALL-pasienter

Det CD19-bispesifikke antistoffet Blincyto (blinatumomab) er en effektiv og godt tolerert behandling av eldre pasienter med nylig diagnostisert Philadelphia (Ph)-kromosomnegativ B-celle akutt lymfatisk leukemi (B-ALL).

Dette viser resultater fra fase II-studien SWOG 1318.

Kjemoterapiresultatene for eldre pasienter med Ph-negativ B-ALL er generelt dårlige. Formålet med den nye studien, som er publisert i Journal of Clinical Oncology, var å evaluere Blincyto som induksjons- og konsoliderings-behandling etterfulgt av vedlikeholds-kjemoterapi med POMP (prednisolon, vincristin, 6-mercaptopurin og methotrexat) hos eldre pasienter med ny diagnostisert Ph-negativ B-ALL, inklusive pasienter med dårlig risiko cytogenetikk.

Nyligt diagnostiserte

De 29 pasientene som deltok i studien hadde en gjennomsnittsalder på 75 år og var nylig diagnostisert med Ph-negativ B-ALL. Gjennomsnittsantallet for knokkelmarg-sprengning på diagnose-tidspunktet var 87 prosent. Den cytogenetiske risikoen var liten hos 10 pasienter (34 prosent), og fem av 14 pasienter (36 prosent) hadde den Ph-lignende ALL-gen-signaturen.

Pasientene fikk Blincyto som induksjonsbehandling i en til to sykluser inntil oppnåelse av respons (komplett remisjon (CR) og CR med ufullstendig ’count recovery’). Pasientene fikk etterpå tre sykluser av konsolidering med Blincyto, fulgt av 18 måneders POMP vedlikeholds kjemoterapi. Åtte doser av intrathekal methotrexat ble administrert som sentralnervesystemprofylakse.

I alt 19 pasienter (66 prosent) oppnådde CR. Kaplan-Meier tre-års sykdomsfri overlevelse og samlede overlevelsesestimater var henholdsvis 37 prosent (95 prosent CI, 17 til 57) og 37 prosent (95 prosent CI, 20 til 55).