Calquence er overlegen mot kronisk lymfocytisk leukemi

Calquence (acalabrutinib) gir signifikant færre tilfeller av atrieflimmer og tåles generelt bedre enn ibrutinib som førstelinjebehandling mot tidligere behandlet kronisk lymfocytisk leukemi.

Videre øker acalabrutinib den progresjonsfrie overlevelsen hos nydiagnostiserte pasienter. 

Calquence (acalabrutinib) gir signifikant færre tilfeller av atrieflimmer og tåles generelt bedre enn ibrutinib som førstelinjebehandling mot tidligere behandlet kronisk lymfocytisk leukemi. Videre øker acalabrutinib den progresjonsfrie overlevelsen hos nydiagnostiserte pasienter. 

Det viser fire års oppfølgingsdata fra de to fase-III-studiene ELEVATE-RR og ELEVATE-TN, som ble presentert på den amerikanske kongressen ASCO 2021 (abstrakt #7500 og abstrakt #7509). 

ELEVATE-RR nådde sitt primære endepunkt for non-inferiør progresjonsfri overlevelse (PFS) etter en medianoppfølging på 40,9 måneder. Median PFS var på 38,4 måneder i begge armene (basert på et Hazard Ratio [HR] på 1, 95% CI, 0,79-1,27). 

Pasientene som ble behandlet med acalabrutinib, hadde samtidig en statistisk signifikant lavere forekomst av atrieflimmer sammenliknet med pasienter behandlet med ibrutinib (9,4 prosent versus 16,0 prosent). Dette er et betydningsfullt sekundært endepunkt og resultat, da atrieflimmer øker risikoen for slagtilfeller, hjertesvikt og andre hjerterelaterte komplikasjoner.

Studien har ennå ikke nådd en median samlet overlevelse (OS) i de to behandlingsarmene. 

Generelt færre bivirkninger  

ELEVATE-RR viste generelt færre bivirkninger og behandlingsstopp i acalabrutinib-armen uansett alvorlighetsgrad. 

Bivirkningene førte til seponering av behandlingen hos 14,7 prosent av pasientene i acalabrutinib-armen og 21,3 prosent i ibrutinib-armen. 

Bivirkninger av klinisk interesse inkluderte hjertehendelser (alle grader, henholdsvis på 24,1 og 30,0 prosent), blødningshendelser (alle grader, henholdsvis på 38,0 og 51,3 prosent), hypertensjon (alle grader, 9,4 og 23,2 prosent), infeksjoner (alle grader, henholdsvis på 78,2 og 81,4 prosent), interstitiell lungesykdom / pneumonitt (alle grader, 2,6 og 6,5 prosent) og andre primære maligniteter eksklusive ikke-melanom hudkreft (alle grader, 9,0 og 7,6 prosent).

Alvorlige bivirkninger av en hvilken som helst grad forekom hos 53,8 prosent av pasientene i acalabrutinib-armen versus 58,6 prosent av pasientene i ibrutinib-armen.

Økt progresjonsfri overlevelse

Resultatene fra ELEVATE-TN viser at acalabrutinib minsker risikoen for sykdomsprogresjon vesentlig mot behandlingsnaiv kronisk lymfocytisk leukemi sammenliknet med chlorambucil pluss obinutuzumab.  

Her har acalabrutinib både som monoterapi og kombineret med obinutuzumab en betraktelig PFS-fordel. 

Etter en medianoppfølging på 46,9 måneder viste resultatene, at:

  • Acalabrutinib pluss obinutuzumab reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 90 prosent (HR 0,10, 95% CI 0,07-0,17) og som monoterapi med 81 prosent (HR 0,19, 95% CI 0,13-0,28) sammenliknet med chlorambucil pluss obinutuzumab.
  • Estimerte PFS-rater etter 48 måneder for acalabrutinib pluss obinutuzumab eller som monoterapi var henholdsvis på 87 og 78 prosent mot 25 prosent for chlorambucil pluss obinutuzumab.
  • PFS-funn var konsistent på tvers av høyrisiko-undergruppene. 
  • Median PFS ble ennå ikke oppnådd for noen av ​​acalabrutinib-armene ved fire års oppfølging.
  • Median OS ble ikke oppnådd i noen behandlingsarm, men med en tendens mot fordel i acalabrutinib pluss obinutuzumab-gruppen (p = 0,0604).