Opdivo anbefales i Storbritannia mot avansert spiserørskreft

Den britiske helsemyndigheten, NICE, anbefaler Opdivo (nivolumab) til behandling av avansert plateepitelkarsinom i øsofagus (OSCC), som ikke kan resekteres. 

Dermed blir nivolumab den første medisinske monoterapien i Storbritannia for behandling av OSCC-pasienter som ikke har hatt nytte av kjemoterapi. 

NICEs anbefaling understøttes av data fra fase 3-studien, ATTRACTION-3, som viste en signifikant forbedring i den samlede overlevelsen (OS) med nivolumab sammenliknet med taxan-kjemoterapi.  

Pasienter behandlet med nivolumab hadde en median OS på 10,91 måneder sammenliknet med 8,51 måneder med kjemoterapi.  Videre viste OS-raten å være på henholdsvis 20,2 og 13,4 prosent etter 24 måneder og 15,3 og 8,7 prosent etter 36 måneder for pasienter med nivolumab og kjemoterapi.   

Den nåværende primære behandlingen for OSCC er kjemoterapi, hvor 45 prosent av pasientene får den under den helbredende eller palliative kreftbehandlingen.