Trippelbehandling etter stamcelletransplantasjon minsker tilbakefall ved myelomatose

Når kombinasjonen carfilzomib, lenalidomid og dexamethason gis etter stamcelletransplantasjon ved nydiagnostisert myelomatose, forlenges den progresjonsfrie overlevelsen sammenlignet med utelukkende lenalidomid.

Dette viser resultater av fase III-studien ATLAS, som presenteres på ASCO 2022 (abstract #8001).

Forsøket inkluderte 180 nydiagnostiserte myelomatosepasienter som hadde fått induksjonsterapi etterfulgt av en stamcelletransplantasjon og hatt stabil sykdom i minst 100 dager etter transplantasjonen. Pasientene ble etterpå randomisert til vedlikeholdsesbehandling med enten carfilzomib, lenalidomid og dexamethason (KRd) eller utelukkende lenalidomid (R). Det primære endepunktet var progresjonsfri overlevelse (PFS).

Etter seks behandlingsserier var 47 prosent av pasientene i KRd-armen MRD-negative mot 29 prosent i R-armen. Ved en oppfølging på 33,8 måneder var 25 prosent av pasientene i KRd-armen progrediert mot 44 prosent i R-armen. Den estimerte mediane PFS var henholdsvis 59,0 og 41,4 måneder (HR 0,56).

Bivirkningsprofilene var sammenlignbare. De mest vanlige grad 3+ bivirkninger var nøytropeni (KRd: 47 prosent; R: 59 prosent), trombocytopeni (KRd: 13 prosent, R: 7 prosent), infeksjoner (KRd: 15 prosent; R: 6 prosent), kardivaskulær toksisitet (KRd: 4 prosent;  R: 5 prosent) og sekundære svulster (KRd: 2 prosent; R: 2 prosent).

Forskerne konkluderer på bakgrunn av resultatene med at KRd etter stamcelletransplantasjon kan bli en ny standardbehandling til nydiagnostiserte myelomatose-pasienter.

I Danmark har lenalidomid siden 2019 vært anbefalet som mulig standardbehandling etter høydosis kjemoterapi med stamcellestøtte til pasienter med nydiagnostisert myelomatose. Kombinasjonen carfilzomib, lenalidomid og dexamethason er godkjent til behandling etter tilbakefall.