Skip to main content

Primærdata fra Sympatico: Lengre PFS med venetoclax pluss ibrutinib i 2L mot r/r MCL

ASH: Ibrutinib kombinert med Venetoclax forbedrer den progresjonsfrie overlevelsen hos pasienter med tilbakefall av mantelcellelymfom.

Det viser resultater fra den randomiserte fase III-Sympatico-studien som ble lagt frem på American Society of hematology (ASH)-konferansen 12. Desember i år.

Ibrutinib er en Bruton tyrosinkinase- hemmer som er godkjent i USA og de fleste land i Europa for pasienter med mantelcellelymfom som har mottatt ≥1 tidligere behandlinger. Venetoclax (Ven) er en BCL-2-hemmer godkjent i Norge for pasienter med kronisk lymfatisk leukemi og tidligere ubehandlet akutt myelogen leukemi.

- En tidligere studie utført av dr. Wang ved MD Anderson Medical Center, som også leder denne studien, har vist lovende resultater med per oral behandling med ibrutinib (Ibr) hos denne pasientgruppen. Videre, så har også per oral bcl-2 inhibitor venetoclax (Ven) også vist effekt ved tilbakefall av mantelcellelymfom. Kombinasjonen av disse to preparatene i tidligere små studier har indikert at de kan virke synergistisk og bedre enn hver enkelt av de to alene, sier Arne Kolstad, overlege ved Kreftavdelingen og Senter for lindrende behandling ved Sykehuset Innlandet HF -Divisjon Gjøvik – Lillehammer og professor ved NTNU.

Studiens design

I Sympatico-studien ble 267 voksne pasienter med dokumentert tilbakefall eller refraktært mantelcellelymfom  randomisert til enten kontinuerlig behandling i 2 år med Ibr 560mg po + Ven 400mg po eller Ibr + placebo (Pbo). Primært endepunkt i studien var progresjonsfri overlevelse (PFS). Sekundære endepunkter var komplett responsrate, tid til neste behandling, total overlevelse og responsrate. Det var 134 pasienter i Ibr + Ven armen og 133 i Ibr + Pbo armen. De viktigste risikofaktorer som predikerer dårlig prognose som høy ECOG status, blastoid morfologi, høy Ki67%, høy MIPI score og TP53 mutasjoner var godt balansert mellom armene i studien.

Resultater

Ibr+Ven-kombinasjonen viste en statistisk signifikant forbedring i progresjonsfrie overlevelse sammenlignet med Ibr+Pbo hos pasienter med tilbakefall av mantelcellelymfom. Etter en median oppfølging på 51,2 måneder hadde de som mottok Ibr + Ven en progresjonsfri overlevelse på 31,9 måneder versus 22,1 mnd i kontrollgruppen. En fordel i favør kombinasjons-armen gjaldt også pasienter med TP53 mutasjoner, blastoid histologi og andre negative prognostiske faktorer. Komplett remisjonsrate var henholdsvis 54% versus 32%. Total overlevelse var foreløpig ikke signifikant forskjellig mellom armene, men det var en trend til fordel for kombinasjonsarmen (44,9 måneder versus 38,6 måneder).

- Studien viser en signifikant bedre PFS ved å kombinere Ibr og Ven hos pasienter med tilbakefall/refraktært av mantelcellelymfom. Det vil kreves en lengre oppfølging for å vise en eventuell gevinst når det gjelder total overlevelse og dette må nok dokumenteres om denne kombinasjonen skal endre praksis når det gjelder behandling av denne pasientgruppen, sier Kolstad.

Tilfredsstillende sikkerhetsprofil

Sikkerhetsprofilen til Ibr+Ven var i samsvar med kjente bivirkninger for hvert medikament, uten at det ble observert nye sikkerhetssignaler. Toksisitet > grad 3 forekom hos 84% i Ibr + Ven armen og 76% i Ibr + Pbo armen. Samlet sett viser disse resultatene en gunstig nytte-risiko-profil for Ibr+Ven hos pasientgruppen.

- Sikkerhetsprofil ved denne kombinasjonen var tilfredsstillende. Det var som forventet noe mer neutropeni, trombocytopeni og anemi hos de som fikk Ibr + Ven. For øvrig var det god toleranse i begge armer og ingen uventede bivirkninger, kommenterer Kolstad.

Svært dårlig prognose

Pasienter med tilbakefall av mantelcellelymfom har av erfaring en svært dårlig prognose og med få effektive behandlingsmuligheter i dag.

- Sympatico-studien viser gode resultater som vi håper skal bedre prognosen for disse pasientene på sikt. Men, det er også andre terapier under utprøving som kan konkurrere her, blant annet bispesifikke antistoffer, og ikke minst CAR19 T-celleterapi, påpeker Kolstad.

- I Norge har vi, ulikt de fleste andre land ikke fått godkjenning for å benytte btk-inhibitorer som Ibr ved tilbakefall av mantelcellelymfom. Dette er svært uheldig og forverrer prognoser ytterligere for en sårbar gruppe Norske pasienter. Ven er foreløpig heller ikke godkjent i Norge for mantelcellelymfom, sier Kolstad.

 

ASH

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.